Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nasıl Hesaplanır?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nasıl Hesaplanır?OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında
kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM
Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak
tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini
ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme
istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını
kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri
sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin internet sayfasında yapılacak
duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.

KKTC okulları için 2022-YKS’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında
belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet
aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek
adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu
bilgilerini ayrıca https://ais.osym.gov.tr internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme
istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra
gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden
ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

Eğitim bilgilerinin ve diploma notlarının aday tarafından onaylanması
2022-YKS’ye başvuran adayların YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim
bilgilerini, 21-28 Haziran 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kontrol etmeleri ve bu eğitim
bilgilerini seçerek 28 Haziran 2022 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim
bilgilerini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 21-28
Haziran 2022 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran
2022 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi MEB e-Okul sistemine eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim
Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr adresinden bu eğitim bilgilerini
seçerek 28 Haziran 2022 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme taleplerine
ilişkin Merkezimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır.
2022-YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol,
seçme ve onaylama işlemleri 28 Haziran 2022 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu
son seçim önem arzetmektedir. OBP’ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu
eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi,
bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için
başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan, dal ve
okul kodu bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında
bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.
Özel eğitim meslek okulları veya dengi okullar ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim
gören adayların (varsa) MEB e-Okul sisteminde yer alan Özel Eğitim Meslek Alan Adı/Kodu/Özel Eğitim Meslek Dal
Adı/Kodu, adayın ortaöğretim alan/dal adı ve kodu olarak ÖSYM sistemine aktarılacaktır. Bu durumdaki adayların
AİS/BMİS ekranlarındaki ilgili eğitim bilgilerinde, “özel eğitim okulunda/sınıfında öğrenim görenler” yazılı olacaktır.
Ortaöğrenimi yurt dışı olan adayların bu kılavuzdaki YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN (TRANSKRİPTLİ)
ADAYLAR (KKTC HARİÇ) başlığı altında verilen bilgileri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL
EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?


Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların
yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde
yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye
girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de, Tablo 3C’de ve
Tablo 3D’de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından
elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir.

Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo 3A ve Tablo 3B.1
kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2022-
YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2021-
YKS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacak ve bu
adayların OBP’lerinin çarpılacağı katsayıları yarıya düşürülecektir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 2021-YKS ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim
kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da 2021 kayıt tarihlerinde
yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılmasına, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2021
tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun
olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen kayıt tarihlerinde geçici
kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının yapılmayacağına karar verilmiştir. Bu karar gereği; 2021-YKS için lise son
sınıf öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup, 2021-YKS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde
belirtilen tarihe kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan, 2022-YKS’ye
başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir. Bu durumdaki adayların MEB e-okuldaki
bilgileri dikkate alınacağından adayların ayrıca ÖSYM’ye dilekçe/belge göndermesi gerekmemektedir.